Cảm Âm Sáo Proud Of You

Cảm Âm Sáo Proud Of You – Bản chuẩn full nốt

Love in your eyes. Sitting silent by my side
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Fa Sol
Going on Holding hand,Walking through the nights
Re Mi Fa Fa Mi Do Fa Mi Fa Do Re
Hold me up Hold me tight, Lift me up to touch the sky
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do2 Do2 Mi Fa Son
Teaching me to love with heartl
Re Mi Fa Mi Fa Do2 Do2
Helping me open my mind I can fly I’m proud that I can fly
Re Mi Fa Mi Fa Re2 Re2 Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
To give the best of mine/Till the end of the time
Do2 Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Believe me I can fly I’m proud that I can fly
(Rê Mi Fa)/ Sol Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
To give the best of mine The heaven in the sky
Do2 Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do2 Si Do2
Đoạn 2:
Stars in the sky /Wishing once upon a time
Mi/ Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Mi Fa Sol
Give me love Make me smileTill the end of life
Re Mi Fa Fa Mi Do Mi Re Rê Đô Rê
Hold me up Hold me tight/ Lift me up to touch the sky
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do2 Do2 Mi Fa Son
Teaching me to love with heart /Helping me open my mind
Re Mi Fa Mi Fa Do2 Do2 Re Mi Fa Mi Fa Re2 Re2
I can fly  I’m proud that I can fly
Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
To give the best of mine ,Till the end of the time
Do2 Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Believe me I can fly I’m proud that I can fly
(Rê Mi Fa)/ Sol Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
To give the best of mine /The heaven in the sky
Do2 Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do2 Si Do2
Đoạn 3:
Can’t you believe that you light up my way
La La La Si/ Si La Sol Sol/ Mi Do
No matter how that ease my path, I’ll never lose my faith
Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa/ Mi Fa Mi Fa Re2 Re2
See me fly/ I’m proud to fly up high
Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
Show you the best of mine /Till the end of the time
Do2 Si Sol Sol Do La La sol Do Do Mi Re
Believe me I can fly / I’m singing in the sky
Mi Fa Sol Do2 Si Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Si Do2
Show you the best of mine  The heaven in the sky
Do2 Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do2 Si Do2
Nothing can stop me/spread my wings so wide
Fa/ Fa La Sol Do/ Fa/ Do Re/ Mi Do

Cảm Âm Sáo Proud Of You

Bản Cảm Âm Sáo Proud Of You này đã được biên soạn và chỉnh sửa dễ thổi, chuẩn âm, phù hợp với những bạn chưa biết về nhạc lí, để các bạn có thể dễ dàng tập luyên
Chúc các bạn tập thổi sáo thành công.

Xem các loại sáo trúc 

4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi