Cảm âm Ly Nhân Thương

Cảm âm:
– R R R S L, S F S F D M R
F F F R F F F S F S L L
R R R S L, S F S F D M R
F F F R F F F S F R D R
– F F R F, F F S F S L L
F F R F, F F S D_L L
F F R F, F F S F S L L
F F F S F R D M R
ĐK:
L D’ R’, R’ M’ M’, R’ D’ R’ D’ D’ L R’
L D’ R’ D’ R’ F’ R’ D’ D’ S L
L D’ R’, R’ F’ M’, R’ D’ D’ L D’ M’ R’
L D’ R’ D’ R’ F’ M’ D’ M’ R’
Lần 2:
– R R R S L, S F S F D M R
F F F R F F F S F S L L
R R R S L, S F S F D M R
F F F R F F F S F R D R
– F F R F, F F S F S L L
F F R F, F F S D_L L
F F R F, F F S F S L L
F F F S F R D M R
ĐK:
L D’ R’, R’ M’ M’, R’ D’ R’ D’ D’ L R’
L D’ R’ D’ R’ F’ R’ D’ D’ S L
L D’ R’, R’ F’ M’, R’ D’ D’ L D’ M’ R’
L D’ R’ D’ R’ F’ M’ D’ M’ R’
L D’ R’, R’ M’ M’, R’ D’ R’ D’ D’ L R’
L D’ R’ D’ R’ F’ R’ D’ D’ S L
L D’ R’, R’ F’ M’, R’ D’ D’ L D’ M’ R’
L D’ R’ D’ R’ F’ M’ D’ M’ R’

Video Ly Nhân Thương – 离人殇 – Xue Lei

 

Xem các loại sáo dizi

Đánh giá của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi